Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Od podjęcia pracy zawodowej systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty), które poszerzają moją wiedzę i umiejętności, wzbogacają mnie w nowe doświadczenia zawodowe, pozwalają na lepszą organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami i prowadzenie ewaluacji swoich działań. Formy doskonalenia, które odbyłam, służą jednocześnie podniesieniu poziomu pracy szkoły poprzez wdrażanie przeze mnie nowatorskich rozwiązań na zajęciach i poszerzają zakres jej działań. Przynoszą również korzyści uczniom w postaci atrakcyjnych form i metod pracy na lekcjach. Dotychczas brałam udział zarówno w szkoleniach przedmiotowych, z zakresu wychowania oraz wdrażania technologii informacyjnych.

 


 

Do tej pory ukończyłam następujące formy doskonalenia:

 

 • Nauczanie historii i języka polskiego w bloku humanistycznym;

 • Mapa ujarzmiona. O efektywnych metodach pracy z mapą historyczną;

 • Zeszyt ćwiczeń z historii i wiedzy o społeczeństwie jako praktyczna pomoc dla ucznia i nauczyciela;

 • Matura z historii z Operonem;

 • Polska w Unii Europejskiej - Pakiet edukacyjny;

 • Kształtowanie postaw życiowych uczniów;

 • Wywiadówka inaczej...czyli jak efektywnie współpracowac z rodzicami;

 • Konflikt - jak go rozumieć? Sposoby rozwiązywania konfliktów;

 • Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży;

 • Awans zawodowy nauczyciela mianowanego;

 • Pierwsza pomoc;

 • Podstawy obsługi komputera;

 • Aplikacja Microsoft Word i Microsoft Excel;

 • Projektowanie stron internetowych;

 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli;

 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej;

 • Monitorowanie podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej;

 • Realizacja podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo - aspekty prawne i praktyczne;

 • Nowy egzamin gimnazjalny i matura z Operonem - program przygotowań do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie dla ucznia i nauczyciela;

 

Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę merytoryczną i umiejętności, wzbogacił mój warsztat pracy i doświadczenia. Pozwolił na zdobycie całkowicie nowych dla mnie umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i uruchomienie własnej strony internetowej. Pogłębił znajomość prawa oświatowego i zasad organizacji wycieczek szkolnych. Dzięki odbytym szkoleniom potrafię lepiej organizować pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczniami i zwiększać jej efektywność, wprowadzać nowe formy i metody pracy na lekcjach, współpracować z domem rodzinnym wychowanków, przeprowadzać ewaluację zaplanowanych działań. Efektywniejsza jest również moja praca z maturzystami przygotowującymi się do egzaminów maturalnych z historii.

Szkolenia z zakresu mechanizmów samobójstw i konfliktów wśród młodzieży szkolnej odpowiednio ukierunkowały moją obserwację uczniów i zwiększyły skuteczność oddziaływań wychowawczych. Dzięki uruchomieniu własnej strony internetowej mogę dokumentować i popularyzować swój dorobek zawodowy oraz wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z innymi pedagogami.

Korzyści dla uczniów to atrakcyjna forma pracy na zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, większa motywacja do nauki, a co za tym idzie lepsze wyniki w nauce.

Korzyści dla szkoły to podniesienie poziomu pracy w wyniku wdrażania przez nauczyciela nowatorskich rozwiązań na zajęciach z uczniami oraz poszerzenie zakresu jej działań.