Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Podejmuję współpracę ze studentami ostatniego roku studiów, którzy w naszej szkole odbywali praktykę pedagogiczną przygotowując się do zdobycia specjalności nauczycielskiej w zakresie historii. Byli to studenci studiów historycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz międzywydziałowych studiów filozoficzno – historycznych na Wydziale Filozofii i Socjologii tegoż Uniwersytetu.

W roku szkolnym 2005/2006 opiekę nad praktyką pedagogiczną sprawowałam dwa razy w następujących okresach:

  • Od 1 września 2005 roku do 14 października 2005 roku

  • Od 24 października 2005 roku do 7 listopada 2005 roku

W roku szkolnym 2007/2008 opiekę nad praktyką pedagogiczną sprawowałam jeden raz w okresie:

  • Od 17 września 2007 roku do 12 października 2007 roku.

W roku szkolnym 2008/2009 opiekę nad praktyką pedagogiczną sprawowałam jeden raz w okresie:

  •  Od 1 września 2008 do 10 pażdziernika 2008 roku.

Łącznie praktykę pod moim kierunkiem odbyło dotychczas czworo studentów.

W wymienionych okresach praktykanci hospitowali prowadzone przeze mnie lekcje historii zgodnie z zapisem na kartach tygodniowych odpowiednio w klasach: pierwszych, drugich i trzeciej liceum profilowanego, pierwszych, drugich i trzecich technikum oraz klasach pierwszej i drugiej zasadniczej szkoły zawodowej. Podczas ostatniej praktyki, w roku 2007, prowadziłam również dla praktykantki lekcje otwarte z wiedzy o społeczeństwie w klasach trzeciej liceum profilowanego i czwartych technikum.

Praktykanci hospitowali ponadto moje zajęcia fakultatywne z historii i wiedzy o społeczeństwie prowadzone dla maturzystów przygotowujących się do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów. Jedna ze studentek obecna była na zebraniu z rodzicami klasy drugiej technikum, w której sprawuję funkcję wychowawcy.

Studenci byli wdrażani przeze mnie do szerszego uczestniczenia w życiu szkoły. Brali udział w innych zajęciach realizowanych przez nauczycieli, a wynikających z zadań szkoły: m.in. Dniu Otwartym szkoły, w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w spotkaniu samokształceniowym Komisji Przedmiotów Humanistycznych. Sprawowali wraz ze mną opiekę w czasie akcji ”Sprzątanie Świata” oraz podczas wyjścia do kina na film „Katyń” Andrzeja Wajdy. Mieli dzięki temu okazję wysłuchać innych nauczycieli naszej szkoły na temat ich doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz przyjrzeć się ich pracy.

Praktykowali ponadto przerwy śródlekcyjne sprawując opiekę nad uczniami na korytarzu szkolnym. Umożliwiłam im również pełną pomoc  w przygotowaniu narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów dla wybranych klas.

Uczestniczyli w kontroli wyników nauczania oraz w ustalaniu ocen bieżących. Zapoznałam ich z zasadami konstruowania szczegółowego rozkładu materiału nauczania z historii na pierwszy semestr roku szkolnego oraz rocznego planu wynikowego. Studenci pod moją opieką przygotowywali narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów dla klas pierwszych i drugich technikum.

Po każdej przeprowadzonej przeze mnie lekcji następowało jej szczegółowe omówienie z praktykantami z uwzględnieniem celów lekcji, metod i form pracy z uczniem, środków realizacji tematu oraz wymagań na poszczególne stopnie. Wiedza ta była potem pomocna dla studentów w trakcie opracowywania konspektów prowadzonych przez nich samodzielnie lekcji.

Konspekty były przygotowywane zgodnie z moimi wskazówkami i uwzględniały prowadzenie lekcji za pomocą szerokiej gamy metod aktywizujących ucznia, z wykorzystaniem dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych oraz na poziomie dostosowanym do percepcji uczniów w danej klasie. Lekcje samodzielne studentów – zgodnie z moimi uwagami -były zróżnicowane pod kątem form i metod pracy, po to,by jak najlepiej wykorzystać możliwości i zdolności uczniów.

Współpraca z praktykantami układała się pomyślnie, a praktyki przebiegały sprawnie. Studenci byli dobrze przygotowani do zajęć pod względem merytorycznym i praktycznym oraz życzliwi wobec uczniów.


Prowadzone przeze mnie lekcje otwarte dla praktykantów były dla mnie cenną formą doskonalenia zawodowego. Korzyścią było przede wszystkim podniesienie jakości i efektywności własnej pracy.

Starałam się, by studenci poznali warunki pracy w klasach reprezentujących różny poziom wiedzy ogólnej i umiejętności intelektualnych. Dlatego mogłam zaprezentować studentom różne formy realizacji tych samych tematów w równoległych klasach, urozmaicone metody nauczania, różne możliwości zastosowania pomocy dydaktycznych, którymi dysponuję na co dzień w szkole. Był to dla mnie swoisty sprawdzian mojego warsztatu pracy, umiejętności merytorycznych i dydaktyczno – wychowawczych.


Obserwowałam reakcje praktykantów na jakość i atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć oraz dobór stosowanych metod i form pracy; wymieniałam z nimi uwagi i dzieliłam się doświadczeniem.

Studenci doceniali zwłaszcza moje umiejętności w zakresie modyfikacji działań dydaktycznych, wykorzystania dostępnych źródeł informacji historycznej i aktywizowania uczniów na lekcjach poprzez pozytywne motywowanie ich do wysiłku i stosowanie metod aktywizujących. Aprobata i szacunek studentów dla moich osiągnięć były bardzo budujące, niemniej mobilizowały mnie one do jeszcze większego doskonalenia mojego warsztatu pracy. Wymiana poglądów i uwag, co do stosowanych przeze mnie metod nauczania, zaowocowała w dłuższej perspektywie wprowadzeniem nowych rozwiązań dydaktycznych służących jeszcze większej efektywności i atrakcyjności prowadzonych przeze mnie lekcji przedmiotowych. Podjęłam też działania w kierunku zwiększenia skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Systematyczna weryfikacja i doskonalenie metod przekazywania wiadomości podejmowane przez mnie znacznie wpływa na zwiększenie atrakcyjności i efektywności lekcji, a przez to na zaangażowanie uczniów w czasie zajęć i zwiększenie ich zainteresowania wiedzą przedmiotową. Efektywniejsza praca uczniów pozwala im na osiągnięcie lepszych wyników w nauce, a przez to wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

Współpraca ze studentami wpłynęła również na udoskonalenie moich umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Studenci obserwując prowadzone przeze mnie lekcje mogli zapoznać się z metodami mojej pracy i wykorzystać wiedzę i doświadczenie w swojej przyszłej pracy. Na prowadzonych samodzielnie lekcjach stosowali metody aktywizujące, co budowało pozytywne relacje między uczniami, zwiększało ich zaangażowanie i współodpowiedzialność za efekty pracy. Poznali i wdrażali na zajęciach różne możliwości wykorzystania dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych, co wpływało na atrakcyjność lekcji. Same lekcje prowadzone przez praktykantów, były dla moich uczniów pewnym urozmaiceniem i okazją do zaprezentowania się z jak najlepszej strony, dlatego uczniowie wykazywali dużą aktywność i zaangażowanie w proces lekcyjny.

Praktykanci uzyskali ode mnie praktyczną wiedzę na temat zasad poprawnego konstruowania i wypełniania wielu niezbędnych dokumentów szkolnych: konspektów i scenariuszy zajęć, kart wycieczki, planów wynikowych, narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, co jest konieczne w pracy każdego nauczyciela. Studenci poznali też inne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze wykonywane przez nauczycieli na terenie szkoły, mieli okazję poznać również doświadczenia zawodowe i osiągnięcia moich koleżanek i kolegów. Zdobyta w tym zakresie wiedza i umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Podjęte działania przyczyniły się znacząco nie tylko do podniesienia jakości pracy szkoły, ale i jej prestiżu w środowisku. Szkoła postrzegana jest jako placówka chętnie wykonująca zadania na rzecz oświaty, ułatwiająca młodym ludziom zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.