Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Przekazanie autorskich materiałów dydaktycznych do Biblioteki Szkolnej.

Przez cały okres trwania stażu przekazywałam do Biblioteki Szkolnej materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć, referaty i artykuły, które służyły nauczycielom i uczniom jako pomoc dydaktyczna. Wśród materiałów znalazły się szczególnie cenne opracowania dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie i historii.

Do biblioteki oddałam następujące pozycje: 

1. „Czy warto organizować w szkole Dzień Europejski?” – artykuł, w którym, jako opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego, zamieszczam własne przemyślenia dotyczące organizacji Dnia Europejskiego w szkole oraz uzasadniam celowość tego typu imprez szkolnych. Wskazuję w nim na walory poznawcze i wychowawcze tej imprezy oraz okazję, jaką stwarza ona do kształtowania i doskonalenia różnych pożądanych wartości i postaw wśród uczniów. Ten referat może być szczególnie cenny dla nauczycieli – humanistów, jak też opiekunów SKE.

2.”Wprowadzenie treści nauczania dotyczących zasady suwerenności na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej” artykuł, który zawiera całość materiału nauczania dotyczącego zasady suwerenności narodu jako fundamentalnej zasady demokracji wraz z bibliografią przedmiotu. Obok treści teoretycznych zamieściłam tutaj w ujęciu chronologicznym najwartościowsze teksty źródłowe, w których zawarto tę zasadę oraz propozycje metod pracy z tymi tekstami na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Podane rozwiązania metodyczne są przeze mnie stosowane z pozytywnym efektem i godne polecenia innym nauczycielom oraz uczniom, zwłaszcza stojącym przed egzaminem maturalnym.

3. „Realizacja treści programowych w zakresie kultury europejskiej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej” – publikacja, która powstała w czasie studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Zamieszczam tutaj informacje dotyczące składników i filarów kultury europejskiej, uzasadniam, że kultura europejska jest prawdziwym konglomeratem kulturowym. Wskazuję na dziedzictwo starożytności, judaizmu i chrześcijaństwa w kulturze europejskiej. Do rozważań teoretycznych dołączone są także przykładowe scenariusze lekcji z szeroką gamą metod aktywizujących ucznia. Jest to pozycja cenna dla nauczycieli także innych przedmiotów, nie tylko uczących wiedzy o społeczeństwie, jak również dla uczniów, pragnących poszerzyć swą wiedzę w tym zakresie i przygotowujących się do matury. Całości dopełnia wyczerpująca bibliografia przedmiotu.

4.„Realizacja treści programowych w zakresie polityki kulturalnej Unii Europejskiej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej” – publikacja, która również powstała w czasie studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Zawarto tu tematykę dotyczącą istoty, podstaw prawnych, zasad i celów polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Omówiono programy i inicjatywy kulturalne Unii Europejskiej. Do rozważań teoretycznych dołączone są także przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia na lekcji. Jest to pozycja cenna dla nauczycieli przedmiotu, opiekunów SKE, jak również dla uczniów, pragnących poszerzyć swą wiedzę w tym zakresie i przygotowujących się do matury. Całości dopełnia wyczerpująca bibliografia przedmiotu.

5.”Partie chrześcijańskie w Europie – geneza, przemiany, współczesność” – publikacja koncentrująca się na chrześcijańskiej demokracji jako ruchu ideowym i społeczno- politycznym. Zawiera omówienie podstawowych założeń programowych partii chrześcijańskich w Europie, w tym ich wartości światopoglądowych, poglądów politycznych i gospodarczych. Opisuje współczesne partie chrześcijańskie na kontynencie europejskim i ich działalność. Całości dopełnia wyczerpująca bibliografia przedmiotu. Pozycja ta poszerzająca materiał nauczania z wiedzy o społeczeństwie dotyczący partii politycznych jest szczególnie cenna dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.

6. „Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej w latach 1350-1450” – artykuł opublikowany w periodyku „Peregrinus Cracoviensis” zeszyt 4, rok 1996 jako pokłosie mojej pracy badawczej w okresie studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i zaprezentowany na studenckiej sesji pielgrzymkowej w 1995 roku. Zawarto tu przegląd polskich pielgrzymek od połowy XIV do połowy XV wieku z uwzględnieniem ich organizacji, tras i przebiegu podróży. Zawiera mapy tematyczne i bibliografię przedmiotu. Pozycja cenna dla nauczycieli – humanistów i uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z historii w zakresie rozszerzonym.

7.”Pielgrzymka Jana Długosza do Ziemi Świętej w 1450 roku” – artykuł wzbogacający naszą wiedzę o życiu i działalności wybitnego historyka o mniej znany epizod z jego życia, a mianowicie odbytą przez niego pielgrzymkę do Ziemi Świętej - Jerozolimy i Betlejem. Zawiera informacje o organizacji wyprawy, trasie podroży i jej efektach. Pozycja cenna dla zainteresowanych nauczycieli i uczniów.

8. „Kontrakt z uczniami w szkole ponadgimnazjalnej” – artykuł zawiera moje własne przemyślenia i doświadczenia dotyczące zawierania kontraktów z uczniami i ich realizacji. Podaję tu przykładowy i sprawdzony w praktyce kontrakt, który stosuję od kilku lat na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Pozycja przydatna dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Do biblioteki przekazałam również stworzone przeze mnie dokumenty niezbędne w prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno –wychowawczego:

9.” Przedmiotowy System Oceniania z historii w liceum profilowanym i technikum”.

10.„Program zajęć fakultatywnych z historii dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego”.

11. Scenariusz akademii szkolnej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Utrzymywałam również stały kontakt z Biblioteką Szkolną w zakresie doradztwa i propozycji zakupu książek, podręczników i aktualizacji pozycji bibliotecznych z dziedziny historii.

 

Przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej dało mi satysfakcję z możliwości podzielenia się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i dorobkiem powstałym w trakcie studiów oraz w trakcie pracy zawodowej. Udostępnione materiały mogą zostać w całości lub fragmentach wykorzystane przez nauczycieli – humanistów czy też nauczycieli innych przedmiotów w ich pracy dydaktycznej.

Z dostępnych materiałów korzystają uczniowie naszej szkoły, co rozwija ich zainteresowania, podnosi ilość i jakość wiedzy przedmiotowej. Szczególne korzyści odnieśli moi uczniowie z klas maturalnych przygotowujący się do egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Zapoznali się z moimi materiałami w drodze pracy własnej i poszerzyli swą wiedzę w zakresie kultury europejskiej, polityki kulturalnej Unii Europejskiej, partii chrześcijańskich współczesnej Europy czy też średniowiecznych pielgrzymek.

Podejmowane w tym zakresie działania przyczyniły się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły i podniesienia jakości jej pracy.

 

Biblioteka Szkolna dysponuje wartościową ofertą pozycji z dziedziny historii, w tym najnowszych opracowań naukowych i popularnonaukowych. Posiada też w swoich zbiorach szeroką gamę podręczników do nauczania historii różnych wydawnictw.