Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Ukończyłam następujące kursy:

 • Kurs dla liderów Klubów Aktywnego Poszukiwania Pracy, przygotowujący do pełnienia roli Lidera Klubu Pracy, prowadzenia doradztwa zawodowego i personalnego oraz pomocy bezrobotnym, zorganizowany przez Fundację Akcji Demokratycznej ukończony w lutym 1997 roku.


 • Kurs na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,nadający kwalifikacje egzaminatora OKE do egzaminu maturalnego z historii, ukończony w grudniu 2005 roku. Z dniem 12 grudnia 2005 roku, po pomyślnie zdanym egzaminie, zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Warszawie do egzaminu maturalnego z historii.

Celem kursu było:

 • Rozwinięcie umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania i oceniania zadań maturalnych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania;
 • Rozwinięcie umiejętności stosowania się do ustalonych kryteriów oceniania i schematów punktowania w szczególności w odniesieniu do zadań otwartych;
 • Nabycie umiejętności oceniania prac egzaminacyjnych, zapewniającego wysoki obiektywizm i porównywalność wyników;
 • Nabycie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z kierownikiem zespołu egzaminatorów;
 • Nabycie umiejętności klasyfikowania zadań ze względu na standardy egzaminacyjne;
 • Nabycie umiejętności określania przydatności poszczególnych rodzajów, form i typów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
 • Nabycie umiejętności układania zadań w oparciu o określone standardy;
 • Nabycie umiejętności ustalania kryteriów oceniania i schematów punktowania;
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania błędów popełnianych przez zdających i ich oznaczania;
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za jakość egzaminu.

Od 2006r. jestem powoływana jako egzaminator do sprawdzania prac maturalnych z historii. Obowiązki egzaminatora pełniłam w maju 2006 roku.

Udział w pracach komisji, gdzie stosowane są ujednolicone i przejrzyste zasady punktowania i kryteria oceniania, ułatwił mi wprowadzenie podobnych metod w mojej pracy z uczniem. Część sprawdzianów opracowałam na wzór arkuszy egzaminacyjnych, wprowadzając odpowiednie rodzaje, formy i typy zadań. Przez to uczniowie nabrali wprawy w rozwiązywaniu problemów przedstawianych w różny sposób.

Uzyskane wiadomości i umiejętności pozwalają mi lepiej planować roczną pracę dydaktyczną. Układając sprawdziany dla uczniów biorę pod uwagę standardy egzaminacyjne i sposób formułowania zadań stosowany w testach maturalnych. Stosuję typowe zadania maturalne z wykorzystaniem różnych źródeł informacji historycznej – pisanych, kartograficznych, ikonograficznych, statystycznych. Ustalam jasne i ścisłe kryteria punktowania. Dzięki tym wszystkim poczynaniom moja praca jest bardziej efektywna.

Korzyści odnoszą także uczniowie, którzy poznają procedury stosowane podczas matury. Przyzwyczajają się do rozwiązywania takich zadań, z jakimi zetkną się później na maturze. Pisząc sprawdziany oparte na jej zasadach nabierają umiejętności rozwiązywania w różny sposób stawianych problemów.

Szkoła odnosi korzyści dzięki podnoszeniu jakości kształcenia.

 


 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych, nadający kwalifikacje do organizowania wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych ukończony we wrześniu 2007 roku. 

Szkolenie poszerzyło moją wiedzę z zakresu form i metod planowania oraz zasad organizacji wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo- turystycznych. Poznałam także zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników imprez krajoznawczo – turystycznych i wycieczek oraz zakres podstawowych obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki.

W wymiarze praktycznym szkolenie nauczyło mnie jak właściwie opracować program wycieczki, w zależności od jej rodzaju, trasy, długości trwania, stawianych celów poznawczych i wychowawczych, jak rzetelnie przygotować inną niezbędną dokumentację wycieczki, w jaki sposób wycieczkę prawidłowo zorganizować, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo wychowanków.

Po odbyciu szkolenia mam możliwość uczestniczenia w wycieczkach szkolnych i imprezach krajoznawczo – turystycznych w charakterze kierownika bądź opiekuna. Wiem, jakie normy powinny być zachowane podczas takich imprez i przestrzegam ich w czasie trwania wycieczek z młodzieżą.