Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Zarówno w roku szkolnym 2005/2006 jako nauczyciel historii, a następnie w latach 2006/2007 i 2007/2008, kiedy to pełniłam funkcję wychowawcy klasy, współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Współpraca układała się bardzo pomyślnie i miała różne formy:

1. Wymiana informacji na temat uczniów i wychowanków.

Dotyczyła uczniów sprawiających duże kłopoty wychowawcze na terenie szkoły albo mających trudną sytuację rodzinną do tego stopnia, że wpływała ona na ich niepowodzenia szkolne. Uczniowie i wychowankowie niewłaściwie się zachowywali, mieli zły wpływ na innych kolegów, unikali lekcji i opuszczali je samowolnie bez usprawiedliwienia, lekceważyli swoje obowiązki szkolne. Drugą grupę stanowili ci, którzy funkcjonowali w rodzinach o skomplikowanej sytuacji, często niewydolnych wychowawczo. Udzielałam pedagogowi szkolnemu szczegółowych informacji odnośnie bieżących wyników w nauce poszczególnych przedmiotów i zachowaniu ucznia na terenie szkoły, na lekcjach, wobec nauczycieli i innych uczniów. Wymiana informacji zmierzała do określenia przyczyn problemów i niepowodzeń uczniów oraz możliwych sposobów ich przezwyciężenia. Wspólnie podejmowaliśmy różne działania zmierzające do udzielenia uczniom optymalnej pomocy i wsparcia.

2. Wsparcie pedagoga w mojej pracy wychowawczej.

Pedagog wspierał mnie w pracy wychowawczej w klasie pierwszej technikum, gdzie funkcję wychowawcy objęłam we wrześniu 2006 roku. Na przestrzeni dwu lat, a szczególnie w klasie pierwszej, angażowałam go kilkakrotnie do uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami moich wychowanków. Było to spowodowane trudnościami wychowawczymi w mojej klasie, powtarzającymi się wagarami i nie najlepszym stosunkiem moich wychowanków do nauki. Informacja pedagoga o konsekwencjach wagarowania oraz lekceważenia podstawowych obowiązków ucznia w szkole wpłynęła na zwiększenie wysiłków wychowawczych rodziców wobec swoich dzieci i przyczyniła się do odczuwalnej mobilizacji uczniów i poprawy wyników. Pedagog szkolny prowadził również w mojej klasie zajęcia w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy poświęcone problemom współczesnej młodzieży, szczególnie samowolnym ucieczkom z lekcji, uzależnieniom i agresji.

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym wzbogaciła moje doświadczenia zawodowe i wpłynęła na zwiększenie skuteczności moich oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. Wymiana informacji na temat uczniów i wychowanków pozwoliła mi na dogłębne poznanie ich zachowania również poza szkołą, w tym przyczyn ich konfliktów z prawem. Uzyskałam również rzetelną informację na temat sytuacji rodzinnej moich uczniów, co pomogło mi odpowiednio modyfikować moje działania wychowawcze. Dokładne rozpoznanie przyczyn trudności wychowawczych umożliwiło mi podejmowanie odpowiednich kroków celem niwelowania tych trudności.  Wnioski ze współpracy z pedagogiem uwzględniałam w kontaktach z moimi wychowankami i na prowadzonych przeze mnie lekcjach. Jako wychowawca uzyskałam od pedagoga cenne wsparcie w szczególnie trudnych przypadkach wychowawczych. Opinie i rady pedagoga w sprawach dotyczących powstałych problemów wychowawczych w mojej klasie ułatwiały mi pomyślne rozwiązywanie zaistniałych trudności. Ustalone z pedagogiem formy działania w odniesieniu do konkretnych uczniów konsekwentnie wcielałam w życie, co w perspektywie przyniosło widoczną poprawę.

Korzyści z tych działań uzyskali więc przede wszystkim moi uczniowie wychowankowie, a także ich rodzice. Wszyscy uczniowie, których dotyczyły moje rozmowy z pedagogiem byli otoczeni przeze mnie systematyczną opieką i mogli liczyć na moją pomoc. W odniesieniu do mojej klasy, w której sprawuję wychowawstwo, nastąpiła wyraźna poprawa zachowania uczniów na lekcjach, zmniejszyła się częstotliwość wagarów, uczniowie stali się bardziej odpowiedzialni i dojrzali, nauczyli się też ponosić konsekwencje swoich złych zachowań i zaniedbań. Uzyskali od pedagoga ważne informacje na temat sposobów radzenia sobie z agresją rówieśników w szkole, środowisku lokalnym i szukania pomocy u nauczycieli. Poznali praktyczne wskazówki jak bronić się przed uzależnieniami. Ta wiedza pomaga im funkcjonować w szkole i poza nią.

Współpraca przyczyniła się również do zaktywizowania rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych.
Podjęte działania z pewnością wpłynęły na podniesienie jakości pracy wychowawczej szkoły.