Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

SPRAWDZIAN W KLASIE DRUGIEJ TECHNIKUM

Europa po II wojnie światowej 1945 – 1949. Max 38 punktów

 

1.      Autorem terminu „żelazna kurtyna” był: (0-1 punkt)

a)      Harry Truman

b)      Winston Churchill

c)      Wiaczesław Mołotow

2.      Spośród podanych niżej państw podkreśl te, które znalazły się po sowieckiej stronie żelaznej kurtyny: (0-4 punkty)

RFN, Francja, Czechosłowacja, Jugosławia, Albania, Węgry, Hiszpania, Portugalia, Kanada, Rumunia, Bułgaria, Polska, Irak, NRD.

3.      Wyjaśnij pojęcia: (0-6 punktów)

a)      Trizonia………………………………………………………………………………………….…………………

....................................................................................................................


b)      Denazyfikacja

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

c)      Kolektywizacja

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.....

4.      Wymień przyczyny i sposób wprowadzenia w życie doktryny Trumana. Co chciały w ten sposób osiągnąć władze USA? (0-4 punkty)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


5.      Podaj minimum 4 cechy (elementy) zimnej wojny: (0-4 punkty)

a)      …………………………………………………………………………………………….

b)      …………………………………………………………………………………………….

c)      …………………………………………………………………………………………….

d)      …………………………………………………………………………………………….

6.      Na podstawie tekstu źródłowego opisz jaki cel przyświecał USA i aliantom zachodnim wobec państw będących pod kontrolą ZSRR (0-5 punktów)

„Narodom wielu krajów narzucono niedawno wbrew ich woli ustroje totalitarne(…). Sądzę, że polityka Stanów Zjednoczonych powinno być popieranie wolnych ludów, przeciwstawiających się próbom ujarzmienia przez uzbrojone mniejszości, albo przez nacisk z zewnątrz. Sądzę, że powinniśmy dopomagać wolnym ludom do kierowania swymi losami według własnej woli. Sądzę, ze pomoc nasza w pierwszym rządzie powinna polegać na pomocy gospodarczej i finansowej, (…). Posiew ustrojów totalnych utrzymuje się przy życiu dzięki nędzy i niedostatkowi, Rozrasta się on i pleni na złej glebie ubóstwa i walki. Osiąga on pełnię rozwoju, gdy naród stracił nadzieję na poprawę warunków życia. (…) Wolne ludy świata oczekują od nas pomocy dla obrony swej wolności. Jeżeli zachwiejemy się w naszym przewodnictwie, to możemy narazić na niebezpieczeństwo pokój świata, a na pewno wystawimy na niebezpieczeństwo naszego narodu.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.      Uzupełnij tabelę dotyczącą powojennych Niemiec: (0-10 punktów)

 

Dokładna data powstania państwa

Pełna nazwa kraju

Ustrój polityczny

Partie rządzące i ich przywódcy

Imię

i nazwisko pierwszego prezydenta

Imię

i nazwisko pierwszego premiera

 

 

 

 

 

 

 

Socjalistyczny (system totalitarny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      Podaj minimum cztery źródła nieporozumień pomiędzy ZSRR i aliantami zachodnimi: (0- 4 punkty)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………………………

c)…………………………………………………………………………………………………

d)…………………………………………………………………………………………………

e)…………………………………………………………………………………………………

10. Na ocenę celującą: (jedno pytanie do wyboru)

a) Przedstaw postanowienia traktatu pokojowego z 1947 roku w sprawie Włoch

b) Przedstaw postanowienia traktatu pokojowego z 1947 roku w sprawie Rumunii i Węgier

c) Scharakteryzuj rolę USA w powojennym świecie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


SPRAWDZIAN W KLASIE DRUGIEJ TECHNIKUM

Europa po II wojnie światowej 1945 – 1949. Max 38 punktów. GRUPA B

 

9.      Autorem planu pomocy gospodarczej dla Europy powojennej był: (0-1 punkt)

d)      Harry Truman

e)      Winston Churchill

f)       George Marshall

10.  Spośród podanych niżej państw podkreśl te, które znalazły się po zachodniej stronie żelaznej kurtyny: (0-4 punkty)

RFN, Francja, Czechosłowacja, Jugosławia, Albania, Węgry, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Bułgaria, Polska, NRD, Belgia.

11.  Wyjaśnij pojęcia: (0-6 punktów)

d)      Bizonia………………………………………………………………………………………….……………………

…….......................................................................................................................................................

e)      Demilitaryzacja

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

f)       Nacjonalizacja–.................................................................................................

......................................................................................................................

....

12.  Wymień przyczyny wprowadzenia i sposoby realizacji planu Marshalla. Co chciały w ten sposób osiągnąć władze USA? (0-4 punkty)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


13.  Podaj minimum 4 cechy (elementy) zimnej wojny: (0-4 punkty)

e)      …………………………………………………………………………………………….

f)       …………………………………………………………………………………………….

g)      …………………………………………………………………………………………….

h)      …………………………………………………………………………………………….

14.  Na podstawie tekstu źródłowego wskaż jego autora, podaj datę roczną wystąpienia i określ jakie przyczyny i skutki podanej sytuacji  opisuje autor (0-5 punktów)

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, , wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że siętak wyrażę, w strefie radzieckiej i wszystkie, w takiej czy innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. (…) Partie komunistyczne. Które były bardzo małe w tych wszystkich państwach Europy Wschodniej, otrzymały stanowisko nadrzędne i władzę o wiele przewyższającą ich liczebność i dążą wszędzie do zdobycia wpływów totalistycznych, Prawie wszędzie panują rządy policyjne, z Wyjątkiem Czechosłowacji, nie ma tam prawdziwej demokracji. (…) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.  Uzupełnij tabelę dotyczącą powojennych Niemiec: (0-10 punktów)

 

Dokładna data powstania państwa

Pełna nazwa kraju

Ustrój polityczny

Partie rządzące i ich przywódcy

Imię

i nazwisko pierwszego prezydenta

Imię

i nazwisko pierwszego premiera

 

 

 

 

 

 

 

Republika demokratyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Podaj minimum cztery źródła nieporozumień pomiędzy ZSRR i aliantami zachodnimi: (0- 4 punkty)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………………………

c)…………………………………………………………………………………………………

d)…………………………………………………………………………………………………

e)…………………………………………………………………………………………………

10. Na ocenę celującą: (jedno pytanie do wyboru)

a) Przedstaw postanowienia traktatu pokojowego z 1947 roku w sprawie Włoch

b) Przedstaw postanowienia traktatu pokojowego z 1947 roku w sprawie Rumunii i Węgier

c) Scharakteryzuj rolę USA w powojennym świecie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………