Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Zamieszczam tutaj tworzone przeze mnie tabele do pracy z uczniami wszystkich klas na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Służą one jako materiał poglądowy do analizy albo jako pomoc dla uczniów w ich samodzielnej ( lub grupowej) pracy z podręcznikiem. Stanowią ułatwienie pracy na lekcji i poważną oszczędnośc czasu lekcyjnego.Wystarczy przed lekcją skorzystac z kserokopiarki.

Na początek prezentuję tabele dotyczące lekcji związanych z wielkimi odkryciami geograficznymi:

 


PRZYCZYNY WIELKICH ODKRYĆ

SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ

SPOŁECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLITYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KULTUROWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GOSPODARCZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RELIGIJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSOBA-ODKRYWCA

WYDARZENIE- ODKRYCIE

 

ROK ODKRYCIA

 

 

 

 

 


1488

 

 

 

 

Krzysztof Kolumb

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


1497-1498

 

 

 

 

Ferdynand Magellan

(Sebastian del Cano)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Tutaj tabela zestawiająca najwybitniejszych twórców polskiego renesansu oraz ich dzieła i osiągnięcia:

 

TWÓRCA- IMIĘ, NAZWISKO I PROFESJA

DZIEŁO I OSIĄGNIĘCIA

BARTŁOMIEJ BERECCI

 

 

 

 

STANISŁAW SAMOSTRZELNIK

 

 

 

 

BALTAZAR BEHEM

 

 

 

 

 

 

Renesansowy ratusz w Poznaniu 1550-1560

 

 

JAN MARIA PADOVANO

 

 

 

 

JAN MICHAŁOWICZ Z URZĘDOWA

 

 

 

 

 

 

„Melodie na psałterz polski” z 1580 roku

 

 

SANTI GUCCI

 

 

 

 

BERNARDO MORANDO

 

 

 


 


 

Portrety Stefana Batorego i Anny Jagiellonki

 

MIKOŁAJ KOPERNIK

 

 

 

 

 

 

Praca naukowa medyczna dotycząca pulsu z 1555 roku – najwybitniejszy polski lekarz

  

ANZELM GOSTOMSKI

 

 

 


BARTOSZ PAPROCKI

 

 

 


 

 

Podręczniki i słowniki z dziedziny górnictwa

 

 

JAN STANKO

 

 

 


 

 

„Kronika wszystkiego świata” - zarys geografii i historii powszechnej

 

MARCIN KROMER

 

 

 


 

 

„Traktat o dwóch Sarmacjach” – dzieło historyczno-geograficzne

 

JAN KOCHANOWSKI

 

 

 


MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC

 

 

 


ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

 

 

 


BERNARD WAPOWSKI

 

 

 


SZYMON SZYMONOWIC

 

 

 


Poniżej przedstawiam tabelę dotyczącą lekcji poświęconej reformacji w Polsce w wieku XVI i zestawiającą największe wyznania reformowane na ziemiach polskich w tym okresie:

NAZWA WYZNANIA

REGION WYSTĘPOWANIA

 

CHARAKTERYSTYKA- PROGRAM RELIGIJNY I SPOŁECZNY

OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE, NAUCE I SZTUCE

 

 


LUTERANIZM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


KALWINIZM

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

HUSYTYZM-

BRACIA CZESCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

ARIANIZM

( BRACIA POLSCY)

ANTYTRYNITARZE

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Poniżej przedstawiam tabelę dotyczącą etapów kształtowania się monarchii absolutnej we Francji w XVII wieku - dotyczy tematu " Kształtowanie się państwa absolutnego we Francji".

WŁADCA -DATY PANOWANIA

PRZEPROWADZONE

REFORMY

ELEMENTY

POZYTYWNE

ELEMENTY NEGATYWNE

 

 

 

 

 

HENRYK IV

BURBON

(1589-1610)

-w 1598 roku ogłosił edykt nantejski dając swobody polityczne i religijne hugenotom;

-wprowadził tolerancję religijną;

-rozbudował administrację państwową i osobiście ją kontrolował;

-powołał urząd intendenta, czyli kontrolera innych lokalnych urzędników;

-stworzył silną, stałą, nowoczesną armię;

-rozwijał gospodarkę tworząc manufaktury;

-skrupulatnie ściągał podatki, z których rozwijano armię.

 

 

 

 

LUDWIK XIII

(1610-1643)

 

 

ARMAND RICHELIEU

(PIERWSZY MINISTER

 W LATACH 1624-1642)

-przestał zwoływać Stany Generalne (francuski parlament);

-ograniczył uprawnienia feudałów zakazując im prowadzenia prywatnych wojen;

-zwiększył liczbę kolonii francuskich, co spowodowało rozwój gospodarczy i napływ wielu nowych towarów;

-rozszerzył uprawnienia intendentów;

-jeszcze silniej scentralizował państwo - wszystko  podlegało królowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDWIK XIV

(1642-1715)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poniżej przedstawiam tabelę do lekcji historii w klasie drugiej liceum profilowanego i technikum - temat lekcji : "Kontrreformacja w Europie". Tabele dotyczy postanowień soboru trydenckiego 1545-1563

POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO 
   

W SPRAWIE TEOLOGII

  
 

W SPRAWIE DYSCYPLINY I  DUSZPASTERSTWA   

 

 

 

  W SPRAWIE LITURGII