Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Ankiety ewaluacyjne

Mając na uwadze doskonalenie warsztatu i metod pracy na prowadzonych przeze mnie zajęciach robię ankiety ewaluacyjne. W ten sposób uzyskuję informacje zwrotne na temat prowadzonych lekcji. Ich analiza pozwala na weryfikowanie i udoskonalanie metod mojej pracy i dostosowywanie jej do potrzeb danej klasy czy też ucznia.

Ankiety ewaluacyjne stosuję także w innych sytuacjach. Na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów zdających egzaminy dojrzałości i maturalne pozwalały mi one dokonać oceny własnej pracy, stopnia zadowolenia uczniów i odniesionych korzyści.

Ankiety przeprowadzane na zebraniach z rodzicami dostarczają mi informacji, czy rodzice są zadowoleni z formy zebrania, czy odpowiada im sposób jego prowadzenia, czy ilość przekazywanych informacji o ich dzieciach i sposób przekazywania jest prawidłowy oraz co rodzice chcieliby zmienić.

 

Dzięki przeprowadzonym ankietom mogłam zbadać aktywność uczniów na poszczególnych etapach lekcji, stopień zrozumienia i opanowania przez nich nowych wiadomości. Ankiety dawały mi również informacje na temat celowości doboru metod pracy i ich skuteczności. W ten sposób określałam mocne i słabe punkty prowadzonych zajęć. Wprowadzając zmiany zwiększałam ich efektywność i atrakcyjność. Dzięki prowadzonej indywidualizacji nauczania zwiększyłam swoją skuteczność.

Moje działania podejmowane na lekcjach przedmiotowych przyniosły korzyści uczniom, którzy z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach osiągając lepsze wyniki.

Korzyści odczuwali też uczniowie klas maturalnych uczestniczący w prowadzonych przeze mnie zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących ich do egzaminów dojrzałości i maturalnych. Dzięki wprowadzanym zmianom zajęcia były efektywniejsze i atrakcyjniejsze, przez co wzrastała mobilizacja i zaangażowanie uczniów na zajęciach oraz gotowość do zwiększonego wysiłku. W efekcie wszystkie te czynniki znacząco wpływały na osiąganie lepszych wyników na pisemnych i ustnych egzaminach dojrzałości oraz maturalnych.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych wśród rodziców moich wychowanków utwierdziły mnie w przekonaniu o celowości kontynuowania regularnych, systematycznych spotkań z rodzicami według przyjętej formuły. Ankiety wykazały bowiem zadowolenie rodziców zarówno ze sposobu prowadzenia zebrań i przekazywania informacji, jak i z ilości przekazywanych informacji. Zrozumienie i życzliwość ze strony rodziców wpłynęły na zwiększenie mojej motywacji i mobilizacji do dalszej pracy.

Efektywniejsza praca nauczyciela, zwiększona aktywność uczniów oraz pomyślna współpraca i zrozumienie na linii wychowawca klasowy - rodzice wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły.

Przykład anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców klasy 2TA:

 

  1. Czy jest Pani/Pan zadowolona z formy zebrań?

   zdecydowanie tak       raczej tak        raczej nie           nie

 

  1. Czy Pani/Panu odpowiada sposób prowadzenia zebrań?

    zdecydowanie tak       raczej tak        raczej nie           nie

 

  1. Czy ilość przekazywanych informacji jest wystarczająca?

    zdecydowanie tak       raczej tak        raczej nie           nie

 

  1. Czy sposób przekazywania informacji jest prawidłowy?

    zdecydowanie tak       raczej tak        raczej nie           nie

 

  1. Co Państwo chcielibyście zmienić?

 


 
analiza odwiedzającychDarmowe zliczanie odwiedzających stronę - FreeStat.pl