Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Przedmiotowy System Oceniania z historii

został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami);

 

 1. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) w Zespole Szkół Odzieżowych w Radomiu zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2008 r. i obowiązującego od 1 września 2008 roku.

I. ZADANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

1. Przedmiotowy system oceniania (PSO) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu z przedmiotu: historia.

 

II. PŁASZCZYZNY OCENIANIA

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia z przedmiotu: historia.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z historii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela przedmiotu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

III. CELE, ELEMENTY I PROCEDURA OCENIANIA

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z historii odbywa się według Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) stworzonego na podstawie i w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

 

Ocenianie przedmiotowe z historii ma na celu:

Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w zakresie historii;

Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce przedmiotu;

Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w nauce historii oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

Umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej na lekcjach historii;

Zapewnienie nauczycielowi przedmiotu pomocy w zakresie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach historii.

 

Ocenianie przedmiotowe z historii obejmuje:

Formułowanie przez nauczyciela przedmiotu wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z historii;

Ustalenie kryteriów oceniania bieżącego z historii;

Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z historii;

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z historii;

Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce historii.

 

Procedura oceniania:

Nauczyciel historii systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny i zapisanych w PSO (patrz część: V);

Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

Nauczyciel przedmiotu, w razie konieczności, na prośbę wychowawcy lub na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), udziela dodatkowych informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach i trudnościach uczniów w nauce historii oraz ocenach z historii w trakcie zebrań wychowawców z rodzicami w tych klasach, w których prowadzi zajęcia z przedmiotu.

                                            IV. ZAPOZNAWANIE Z PRZEDMIOTOWYM

SYSTEMEM OCENIANIA.

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO z historii, a szczególności informuje o:

 • Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z historii, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii;
 • Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z historii.

 

2. Procedura informowania uczniów i rodziców:

 • Nauczyciel przedmiotu na pierwszej lekcji historii w danym roku szkolnym zapoznaje uczniów z PSO i dokumentuje to stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym;
 • Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą danej klasy i nie kontaktują się z nauczycielem przedmiotu nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce historii.

 

V. FORMY KONTROLI POSTĘPÓW EDUKACYJNYCH

Z HISTORII.

 

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia w zakresie historii przewiduje się następujące formy kontroli:

 • Odpowiedzi ustne;
 • Prace pisemne;
 • Referaty, prezentacje, projekty;
 • Aktywność na lekcji;
 • Prace domowe.

 

2.  Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów) przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji.

3. Prace domowe mogą być realizowane w formie dłuższej wypowiedzi – opisu, notatki, wypracowania, albo w formie odpowiedzi na postawione pytania.

4. Kontroli podlega również zeszyt przedmiotowy ucznia do historii.