Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

TEST DIAGNOSTYCZNY SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z HISTORII PO GIMNAZJUM. (GRUPA A)

 

Zadanie 1. (0-6pkt)

Połącz w odpowiednie pary ( pojęcia z nazwą ludu). Przy pojęciu w nawiasie wpisz odpowiednią literę.

polis                             (.....)    A. Egipcjanie
heloci                           (.....)    B. Żydzi
buddyzm                      (.....)    C. Spartanie
faraon                          (.....)    D. Rzymianie
cesarstwo                    (.....)    E. Hindusi
biblia                            (.....)    F. Grecy

 

Zadanie 2. (0-lpkt)

Wśród podanych niżej pojęć podkreśl te, które wiążą się z kulturą Rzymian.

Pojęcia: miasto-państwo, prawo XII tablic, filozofia, Forum Romanum, teatr, akwedukty, hellenizm, Koloseum, romanizacja, Akropol, komedie.

 

Zadanie 3. (0-3pkt)

Jakimi dziedzinami nauki i kultury zajmowali się twórcy polskiego odrodzenia?
a) Mikołaj Kopernik   

b) Mikołaj Rej ...........................................................................................................

c) Andrzej Frycz Modrzewski

 

Zadanie 4. (0-8pkt)

 Uszereguj w kolejności chronologicznej wydarzenia z dziejów Polski. Przy literze A zapisz pierwsze wydarzenie, przy następnych kolejne chronologicznie.

 

H

 

G

 

F

 

E

 

D

 

C

 

B

 

A

 

 

Wydarzenia:

 A.Przyjęcie chrztu przez Mieszka.

 B. Zjazd gnieźnieński.

 C.Pokój w Budziszynie z Niemcami.

 D.Objęcie władzy przez Bolesława Chrobrego.

 E. Pierwsza koronacja królewska.

 F. Utworzenie metropolii gnieźnieńskiej.

 G. Zjednoczenie plemion polskich.

 H. Misja biskupa Wojciecha do Prusów.

 

 Zadanie 5. (0-4pkt)

Uporządkuj chronologicznie panowanie królów elekcyjnych.

Stanisław August Poniatowski, August II, Stanisław Leszczyński, August III

 a)...............................................................................................

 b)..............................................................................................

 c)..............................................................................................

 d)..............................................................................................

 

Zadanie 6. (0-lpkt)

Rynek, cechy i ratusz to pojęcia związane z:

A grodem książęcym

B osadą w Biskupinie

C zamkiem

D miastem średniowiecznym

 

Zadanie 7. (0-4pkt)

Napisz, o jakiej postaci historycznej z dziejów Polski od X do XV wieku jest mowa w niżej podanych informacjach.

A. Władca ten prowadził liczne wojny z sąsiadami zorganizował misję biskupa Wojciecha do Prusów. Pod koniec życia się koronował.

......................................................................................
B. Człowiek wielki duchem, choć niskiego wzrostu. Przywrócił jedność Królestwa Polskiego. Był przedostatnim Piastem.

......................................................................................
C. Był księciem litewskim. Dzięki ożenkowi z córką Ludwika Andegaweńskiego zapoczątkował w Polsce nową dynastię.

......................................................................................
D. Był najstarszym synem Krzywoustego. Został pierwszym seniorem. Na skutek buntu braci musiał uchodzić z Polski.

......................................................................................

Zadanie 8. (0-6pkt)

Oceń dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Uzasadnij, że tym zasłużył na swój przydomek. Swoją wypowiedź zapisz w 6 poprawnie zbudowanych zdaniach.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 


 

TEST DIAGNOSTYCZNY SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z HISTORII PO GIMNAZJUM. (GRUPA B)

 

Zadanie 1. (0-6pkt)

Połącz wydarzenie historyczne z postacią, wpisując do nawiasu odpowiednią literę alfabetu.

Wydarzenia:                                        Postacie:

            wydanie konstytucji “Nihil novi”           (.....)            Jadwiga
            hołd pruski                                              (.....)               

 

                                                                                          Paweł Włodkowic
            pierwszy pokój toruński                       (.....)            Aleksander
            inkorporacja Prus i Pomorza                (.....)               

                                                                                         Władysław Jagiełło
            odnowienie Akademii Krakowskiej      (.....)               

                                                                                Kazimierz Jagiellończyk
            sobór w Konstancji                               (.....)           Zygmunt Stary

 

Zadanie 2. (0-6pkt)

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wpisując w nawiasie cyfry od 1 do 6.

 A.Spisanie kodeksu Hammurabiego w Mezopotamii.               (.....)

 B. Zjednoczenie Polski przez Łokietka.                                    (.....)

 C.Powstanie Spartakusa w Rzymie.                                         (.....)

 D.Podział Polski na dzielnice.                                                    (.....)

 E. Rządy Peryklesa w Atenach.                                                 (.....)

 F. Początek republiki Rzymskiej.                                               (.....)

 

Zadanie 3. (0-4pkt)

Podkreśl te zdania, które cechują humanizm.

Zwrócenie się ku Bogu.

Poznanie człowieka i jego doczesnego życia.

Zainteresowanie antykiem.

Umartwianie się i asceza.

Utrwalanie piękna ciała człowieka.

Kościół autorytetem we wszystkich dziedzinach.

Pragnienie poznania świata.

 

Zadanie 4. (0-4pkt)

Przyporządkuj podanym pojęciom odpowiednie wyjaśnienia, wstawiając w nawiasy cyfry.

a) pańszczyzna         (...... )  

1. Połączenie dwóch lub więcej państw nie tylko osobą panującego.

b) lenno                    (...... )  

2. Część sejmu walnego, w skład, którego wchodzili najwyżsi dostojnicy.

c) unia realna            (...... )  

3. Obowiązek bezpłatnej pracy poddanych chłopów na rzecz pana.

d) senat                    (... ..)   

4. Dobra, których właściciel zobowiązany był do składania hołdu i daniny swemu seniorowi.

 

Zadanie 5. (0-3pkt)

Określ daty wymienionych wydarzeń.

 a) Utworzenie Legionów Polskich .............................................

 b) Wybuch powstania listopadowego ........................................
 c) Europejska Wiosna Ludów....................................................

 

 

Zadanie 6. ( 0-6pkt)

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim.

" Okręty Persów były wielokroć liczniejsze od greckich, ale co do sztuki ich marynarze nie mogli się równać z Grekami. Główny sposób ich walki polegał na tym, aby stojąc na pokładzie szyć w nieprzyjaciela gradem strzał. Grecy natomiast potrafili samych okrętów używać jako narzędzi boju: starali się bądź przebić statek nieprzyjacielski nieoczekiwanym ciosem w burtę, bądź wypatrzywszy chwilę, gdy podnosił wiosła, podpłynąć tuż obok i strzaskać je tak, że statek stracił możność ruchu".

 
a) Jakie wydarzenia i z którego wieku opisuje powyższy tekst?


....................................................................................................................

b) W jaki sposób Grecy walczyli na morzu?


.....................................................................................................................

c) Czym dla Greków zakończyły się zmagania z Persami na morzu?

 

....................................................................................................................

 

Zadanie 7. (0-lpkt)

Podkreśl miejsce bitwy, która zdecydowała o ostatecznym upadku Napoleona.

a) Lipsk

b) Waterloo

c) Jena

Zadanie 9. (0-6pkt)

Oceń dokonania Bolesława Chrobrego w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Uzasadnij, że tym zasłużył na swój przydomek (chrobry - mężny, waleczny) Swoją wypowiedź zapisz w 6 poprawnie zbudowanych zdaniach.

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................