Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Od 1 września 2006 roku do roku 2010 pełniłam funkcję wychowawcy klasy  technikum o profilu: technik technologii odzieży. Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami. Planując pracę wychowawcy zwracam szczególną uwagę na wychowanie ucznia kulturalnego, świadomego swoich czynów, umiejącego samodzielnie myśleć, działać i oceniać swoje postępowanie. Zwracam szczególną uwagę na integrację zespołu klasowego, wzajemną pomoc, zdyscyplinowanie na lekcjach, poprawienie wyników w nauce szkolnej (w tym zakresie odpowiednie motywowanie do nauki) oraz poprawienie frekwencji, rozwój zainteresowań, uwrażliwienie, indywidualną pomoc uczniom z trudnościami, zarówno szkolnymi jak i tymi, które wynikają z funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Dużą wagę przywiązuję do aspektów wychowawczych pracy nauczyciela, diagnozowania potrzeb moich wychowanków i właściwego i skutecznego rozwiązywania problemów młodzieży. W celu jak najlepszego poznania moich wychowanków oraz właściwego ukierunkowania pracy wychowawczej opracowałam narzędzia badawcze do diagnozy problemów edukacyjnych i wychowawczych w mojej klasie w postaci anonimowych ankiet. Przeprowadzałam je wśród wychowanków począwszy od klasy pierwszej. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadziłam ankiety na temat problemu nikotynizmu (w listopadzie 2006 roku), stosunku uczniów do obowiązków szkolnych (w grudniu 2006 roku) oraz bezpieczeństwa i agresji w szkole ( w grudniu 2006 roku).W roku szkolnym 2007/2008 zaś na temat narkomanii (w listopadzie 2007 roku) oraz relacji pomiędzy uczniami w klasie (w styczniu 2008 roku).

Ankiety pozwoliły mi na rozeznanie skali uzależnień wśród moich wychowanków oraz występujących w klasie form agresji. Uznałam za celowe wskazanie uczniom, jak sobie z nimi radzić i gdzie szukać pomocy w razie problemów. Przeprowadziłam cykl zajęć na godzinie wychowawczej dotyczących uzależnień wśród młodzieży - skutków palenia i picia alkoholu, aby przestrzec pozostałych przed zgubnymi następstwami tych nałogów. Podejmowałam również tematykę codziennej kultury bycia; relacji międzyludzkich; profilaktyki chorób cywilizacyjnych i społecznych. W te działania zaangażowałam również pedagoga szkolnego zapraszając go na lekcje wychowawcze.

Zaplanowane zadania realizuję systematycznie w trakcie pełnienia funkcji wychowawcy. Dokonuję systematycznej analizy: wyników w nauce, osiągnięć i zaniedbań uczniów, frekwencji i zachowania. Rozpoznaję sytuację rodzinną i materialno – bytową moich wychowanków. Moje kontakty z wychowankami i ich rodzicami nie ograniczają się do wspólnej godziny wychowawczej i comiesięcznych „wywiadówek”, ale bardzo często prowadzę również rozmowy indywidualne z uczniami, bądź wspólnie z ich rodzicami. Systematyczne i bardzo częste kontakty z rodzicami i różnymi instytucjami umożliwiały mi zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów i podjęcie skutecznych środków zaradczych we współpracy z rodzicami.

 
Moje działania wychowawcze w ostatnich dwóch latach obejmowały również m. in.:

- organizowanie wspólnych spotkań klasowych z okazji Wigilii i Wielkanocy;

- pomoc w organizowaniu imprez klasowych z okazji Mikołajek, Walentynek i innych podyktowanych tradycją;

- przygotowanie imprez artystycznych podczas uroczystości szkolnych;

- udział klasy w akcji ,,Sprzątanie Świata”;

- udział klasy w Dniu Europejskim organizowanym przez Szkolny Klub Europejski;

- organizowanie wycieczek do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Galerii Dziedzictwa Narodowego w Radomiu;

- organizowanie wyjść do kina.

Ukoronowaniem moich wysiłków wychowawczych było nie tylko zaangażowanie na rzecz nauki, ale również wyróżniające się w całej szkole uspołecznienie klasy. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w działalność Samorządu Szkolnego (uczeń mojej klasy pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu) oraz w organizację szkolnych akademii rocznicowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chętnie włączają się w reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym w trakcie ważnych uroczystości patriotycznych o charakterze miejskim i regionalnym, wreszcie w akcje dobrej woli, takie jak zbiórki charytatywne na dzieci chore i potrzebujące. Moi wychowankowie działają nie tylko na rzecz klasy i szkoły, ale również na rzecz środowiska lokalnego poprzez systematyczną pracę w wolontariacie. Aktywnie uczestniczą w imprezach i konkursach ogólnoszkolnych zdobywając czołowe lokaty - konkursach umiejętności (konkurs na najlepszy projekt ubioru – I miejsce, konkurs sudoku i in.) w pokazach mody, Dniu Europejskim (dwukrotnie II miejsce w 2007 i 2008 roku).

Podczas realizacji zadań ściśle i systematycznie współpracuję z rodzicami dbając, aby współpraca układała się jak najlepiej, a rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Prowadzę również  systematyczną współpracę z Pedagogiem Szkolnym, a w odniesieniu do niektórych uczniów także z ich kuratorami.

Cały czas prowadzę ewaluację swoich działań, zbierając informację zwrotną od uczniów jak i rodziców poprzez ankiety.

 

Korzyścią dla mnie jest przede wszystkim osiągnięcie celu, jakim była integracja zespołu klasowego, który postrzegany jest przez innych jako  zdyscyplinowany i zachowujący szacunek wobec nauczycieli. Drugą bardzo ważną dla mnie sprawą jest zaufanie, jakim darzą mnie wychowankowie i ich rodzice.

Uczniowie dobrze czują się w gronie kolegów i potrafią współdziałać w zespole. Szczególnie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, w życiu kulturalnym miasta, pielęgnują tradycje, wykazują zaangażowanie w niesieniu pomocy innym. Działają na rzecz doskonalenia własnych umiejętności i talentów artystycznych czy przedmiotowych. Są świadomi obowiązków czekających ich w dorosłym życiu, przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym kraju.

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa uczniów w szkole wykazała, że generalnie uczniowie mojej klasy czują się w szkole bezpiecznie, chociaż zgłoszone w ankiecie przypadki agresji wobec nich przybierającej różne formy są niepokojące i wymagają dalszego monitorowania. W pracy wychowawczej szczególnie zadbałam zatem o prawidłowe relacje uczniów klasie i działałam na rzecz integracji zespołu. Podjęłam wysiłki, aby stworzyć w klasie atmosferę życzliwości, tolerancji, wzajemnego szacunku uczniów wobec siebie, co przyniosło wymierne efekty.

Ankieta dotycząca stosunku do obowiązków szkolnych wykazała dosyć spore zaniedbania uczniów i ich rodziców w zakresie wypełniania szkolnych powinności. Na zebraniach klasowych uświadamiałam uczniom i rodzicom potrzebę przeznaczania większej ilości czasu na naukę domową i przygotowanie się do lekcji. Wskazywałam rodzicom potrzebę systematycznej kontroli dzieci pod kątem wypełniania przez nich obowiązków szkolnych i przygotowywania się do zajęć. Poruszałam na zebraniach również problem braku podręczników. Ci uczniowie, którzy nie mają problemów finansowych zostali zobligowani do bezzwłocznego zakupu podręczników, o czym poinformowałam rodziców. Obecnie w klasie drugiej technikum stwierdzam radykalną poprawę wyników w nauce u kilku uczniów, nawet drugorocznych, co traktuję jako swoisty sukces zawodowy.

Wielu uczniów mojej klasy znajduje się w dość trudnej sytuacji finansowej – są tu rodziny wielodzietne i rozbite, dlatego zainteresowałam się możliwościami uzyskania przez nich pomocy materialnej w formie stypendiów celem zakupu podręczników. Skontaktowałam się również z bibliotekarką szkolną, aby uzyskać informacje o możliwościach wypożyczania przez uczniów podręczników z biblioteki.

Szkoła zyskała to, że młodzież dba o estetykę swojego otoczenia w tym sal lekcyjnych, wyraża dezaprobatę dla braku czystości, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Takie zachowanie młodzieży kształtuje w środowisku pozytywną opinię o szkole, która z sukcesem realizuje proces wychowawczy.

Podjęte działania wpłynęły również na integrację szkoły ze środowiskiem. Rodzice w atmosferze pełnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości współpracują z wychowawcą na rzecz poprawy frekwencji i wyników w nauce swoich dzieci.

 


Od września 2010 roku objęłam funkcję wychowawcy klasy pierwszej technikum o profilu: fototechnik.