Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

VI. ZASADY KONTROLI POSTĘPÓW EDUKACYJNYCH

Z HISTORII.

 

1. Odpowiedzi ustne:

 • Stanowią formę sprawdzania wiadomości i umiejętności przedmiotowych ucznia;
 • Podlegają ocenie przynajmniej raz w danym semestrze roku szkolnego;
 • Dotyczą zawsze materiału programowego z trzech ostatnich lekcji bieżących;
 • O uzyskanej za odpowiedź ustną ocenie decydują: zawartość merytoryczna wypowiedzi, w tym posługiwanie się terminologią i faktografią przedmiotową, kompozycja logiczna wypowiedzi i spójność rozwiązania, umiejętność uzasadniania i argumentowania, umiejętność formułowania myśli, wyrażania sądów i opinii, jasność i precyzyjność wypowiedzi, poprawność językowa;
 • Ustalona za odpowiedz ustną ocena powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej.
 • Ustalona ocena z odpowiedzi ustnej ucznia nie podlega poprawie.

2. Prace pisemne:

 1. Sprawdziany:

 

 • Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów są obowiązkowe.
 • Sprawdziany przeprowadza się po zrealizowaniu danego działu programowego - obejmują one większą partię materiału składającą się na cały zakres działu programowego;
 • Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek powiadamiania uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
 • Uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenie danego sprawdzianu;
 • W przypadku nieuczestniczenia w pisemnym sprawdzianie, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie, niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej;
 • W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie, ale nie obowiązuje wtedy konieczność tygodniowego wyprzedzenia;
 • Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu dwóch tygodni i dlatego termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole.
 • Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego.
 • Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu pierwszego tygodnia od oddania przez nauczyciela ocenianych prac. W uzasadnionych przypadkach (na przykład choroba lub badania lekarskie) należy poprawić ocenę niedostateczną w maksymalnym terminie dwóch tygodni od momentu oddania prac uczniom. Pierwsza ocena jest odnotowana w dzienniku obok poprawionej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 • Poprawa danego sprawdzianu odbywa się tylko raz w formie pisemnej lub ustnej.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego;
 • Przeliczanie punktów zdobytych na sprawdzianie na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów na następujących zasadach:

 

ocena                                         skala 1- 6

niedostateczny                            0 –  40 %

dopuszczający                            41 – 50 %

dostateczny                                51 -  70 %

dobry                                          71 – 90 %

bardzo dobry                              91- 100 %

celujący                              powyżej 100 %

 

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń (jak i jego rodzic – w razie życzenia) otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

B. Kartkówki (testy sprawdzające)

 • Przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości trwającą nie dłużej niż 10- 15 minut i obejmującą materiał nauczania nie większy niż z trzech ostatnich lekcji bieżących najczęściej pod postacią testu wyboru, pytań zamkniętych albo otwartych, lecz niewymagających dłuższej odpowiedzi;
 • Nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi oraz uzgadniania terminu - zastępują odpowiedzi ustne uczniów;
 • Kartkówka może obejmować również materiał będący przedmiotem pracy domowej oraz materiał będący tematem lekcji bieżącej (uczeń może wówczas korzystać z własnych notatek sporządzonych na lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem);
 • Dopuszcza się maksymalną ilość do trzech kartkówek w danym semestrze;
 • Zgłoszenie przez ucznia na początku zajęć przysługującego mu nieprzygotowania do lekcji zwalnia go z pisania kartkówki;
 • Ocena uzyskana z kartkówki nie podlega poprawie.

 

3. Aktywność ucznia na lekcji:

 • Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne podejmowane na zajęciach przedmiotowych;
 • Za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, kreatywną pracę w grupie zadaniowej, zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów, uczeń może otrzymać plusa („+”);
 • Otrzymanie trzech plusów w semestrze skutkuje na koniec każdego semestru oceną bardzo dobry; natomiast dwa plusy – oceną dobry, zaś jeden plus w rozliczeniu semestralnym daje ocenę dostateczną i oceny te uwzględniane są przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z historii;
 • Za szczególne zaangażowanie na lekcji uczeń może otrzymać nawet ocenę „bardzo dobry” wpisaną do dziennika po zakończeniu lekcji;
 • Brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować oceną niedostateczną wpisaną na danej lekcji do dziennika.

4. Prace domowe:

 • Mogą być realizowane w formie dłuższej wypowiedzi – opisu, notatki, wypracowania, albo w formie odpowiedzi na postawione pytania;
 • Przy ustalaniu oceny pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczną, zawartość rzeczową, wkład pracy ucznia, kreatywność, spójność językową oraz poprawność ortograficzną;
 • Wyznaczone przez nauczyciela prace domowe podlegają ocenie;
 • Brak pracy domowej niezgłoszony na początku zajęć przez ucznia, a odkryty przez nauczyciela w czasie lekcji skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do dziennika.

5. Zeszyt przedmiotowy:

 • Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji historii i prowadzenia go systematycznie;
 • Kontrola zeszytów przedmiotowych na ocenę odbywa się dwa razy w roku szkolnym, na koniec każdego semestru, w klasach z dwiema lekcjami historii w tygodniu;
 • Kontrola zeszytów przedmiotowych na ocenę w klasach z jedną godziną historii w tygodniu odbywa się raz do roku, najczęściej w trakcie drugiego semestru zajęć;
 • Przy ocenie zeszytu przedmiotowego uwzględnia się: kompletność, systematyczność i czytelność prowadzenia notatek, estetykę zeszytu, poprawność wykonania tabel, rysunków, wykresów itp., poprawność językową i ortograficzną.
 • Nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego ucznia w każdym czasie, a nieusprawiedliwiony brak zeszytu na zajęciach lub stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną z wpisem do dziennika.

6. Warunki dopuszczalności nieprzygotowania do lekcji:

 • Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się nie tylko brak opanowania wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji bieżących, ale również brak zadania domowego (bez względu na jego formę), a także brak wymaganych pomocy naukowych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, lub inne niezbędne na dane zajęcia pomoce na przykład mapy, artykuły prasowe i inne);
 • Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji jeden raz w semestrze, jeśli zajęcia obejmują jedną godzinę w tygodniu, lub dwa razy w semestrze, jeśli zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch lub więcej godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuż po przerwie i przywitaniu się nauczyciela z klasą – nie jest wymagane wtedy podanie przyczyny nieprzygotowania;
 • W przypadku, kiedy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a nie zgłosił tego faktu, w razie kontroli jego wiedzy i umiejętności, otrzymuje ocenę niedostateczną z wpisem do dziennika;
 • Nieusprawiedliwione niczym nieprzygotowanie się do lekcji, trzecie i kolejne skutkuje oceną niedostateczną;
 • W przypadkach uzasadnionych, na przykład długą chorobą, potwierdzoną zwolnieniem lekarskim na piśmie, uczeń zgłasza brak przygotowania do lekcji i wówczas nie odnotowuje się tego nieprzygotowania jako kolejnego, ani też, jeśli jest to trzecie już nieprzygotowanie, nie skutkuje to oceną niedostateczną. W takich wypadkach uczeń ma jednak obowiązek uzupełnić braki wiedzy i notatki w zeszycie w możliwie szybkim czasie.

 

7. Inne postanowienia:

Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia w nauce cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja i systematyczność.

Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika oraz ewentualnie zeszytu ćwiczeń na każdej lekcji przedmiotu.

Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe i nadprogramowe.

Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej na piśmie nieobecności.

Nauczyciel w ramach indywidualnych konsultacji w wyznaczonym terminie udziela rodzicom informacji o ocenach bieżących i postępach ucznia w nauce.


VII. JAWNOŚĆ OCENIANIA.

 

Oceny, zarówno bieżące, jak klasyfikacyjne śródroczne i roczne są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i podawane na bieżąco.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.

Uczeń ma prawo żądać od nauczyciela uzasadnienia otrzymanej oceny, w razie wątpliwości i niejasności.

 

VIII. DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne z historii do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

IX. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA.

 

Klasyfikacja śródroczna

 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych z historii oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tego przedmiotu.

Klasyfikację śródroczną uczniów z przedmiotu: historia przeprowadza się raz w roku zgodnie z przyjętym terminarzem roku szkolnego.

Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed ustaloną datą klasyfikacji śródrocznej poinformować uczniów poszczególnych klas o zagrożeniach oceną niedostateczną z historii.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia z historii uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

Śródroczna ocena klasyfikacyjna z historii nie ma wpływu na śródroczną ocenę z zachowania.

 

Klasyfikacja roczna

 

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych z historii, określonych w planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tego przedmiotu.
 2. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed ustaloną datą klasyfikacji rocznej poinformować uczniów poszczególnych klas o zagrożeniach oceną niedostateczną z historii.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z historii jest zobowiązany na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych wpisać do dziennika w osobnej rubryce przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z tego przedmiotu.
 4. Aby uzyskać promocję do następnej klasy uczeń obowiązany jest zaliczyć pozytywnie materiał nauczania z historii z pierwszego semestru, jeśli za pierwszy semestr uzyskał ocenę niedostateczną. Zaliczenie odbywa się w formie ustalonej przez nauczyciela najpóźniej do końca marca.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu klasyfikacyjnej oceny rocznej do dziennika dokonuje wychowawca danej klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z historii nie ma wpływu na roczną ocenę z zachowania.

 

X. WARUNKI KLASYFIKACJI.

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, w tym z zajęć edukacyjnych z historii, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z historii otrzymują z tego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń może nie być klasyfikowany z historii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych z historii przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych z historii, w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.