Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

RUSYFIKACJA

GERMANIZACJA

 

FORMY RUSYFIKACJI:

- zlikwidowano odrębność ustrojową Królestwa Polskiego,

zmieniając jego nazwę na Kraj Nadwiślański;

- wprowadzono język rosyjski jako urzędowy ;

-sprowadzano w dużych ilościach urzędników z Rosji;

-surowe represje wobec Kościoła katolickiego – zsyłki

księży na Sybir, likwidacja klasztorów, konfiskata dóbr

kościelnych, nadzór policyjny nad działalnością

duszpasterską;

- ograniczenia dla stowarzyszeń kulturalnych ;

- cenzura kontroluje prasę, teatr, literaturę, wystawy

artystyczne;

- w szkołach język rosyjski jako wykładowy z kadrą

pedagogiczną z Rosji;

-zakaz używania języka polskiego w miejscach

publicznych;

-nauka historii i geografii polskiej okrojona do minimum;

- zakaz nabywania ziemi przez Polaków;

 

FORMY OBRONY POLAKÓW PRZED

RUSYFIKACJĄ:

-tajne nauczanie;

-koła samokształceniowe w szkołach i na uczelniach;

-nielegalne kursy języka polskiego, literatury, geografii i

historii Polski;

- nielegalny druk polskich książek;

- przemyt książek polskich z Galicji;

- zamachy na rosyjskich policjantów, urzędników

 

 

FORMY GERMANIZACJI:

- język niemiecki jako urzędowy;

-sprowadzano w dużych ilościach urzędników i nauczycieli z

głębi Niemiec;

- w latach 80-tych XIX wieku usunięto całkowicie język

polski ze szkół ( w szkołach średnich był przedmiotem

nadobowiązkowym, a podstawowych po polsku odbywały

się tylko lekcje religii ale jedynie do 1901 roku);

- zakaz używania języka polskiego w miejscach

publicznych;

-nauka historii i geografii polskiej okrojona do minimum;

- zakaz nabywania ziemi przez Polaków;

-osiedlano Niemców na ziemiach zaboru pruskiego (od 1886

działała Komisja Kolonizacyjna);

-od 1904 zakazano Polakom budowy domów bez zgody administracji niemieckiej;

 

 

 

 

 

 FORMY OBRONY POLAKÓW PRZED

GERMANIZACJĄ:

-tajne nauczanie;

-koła samokształceniowe w szkołach i na uczelniach;

-nielegalne kursy języka polskiego, literatury, geografii i

historii Polski;

- nielegalny druk polskich książek;

- zamachy na niemieckich policjantów, urzędników i nauczycieli;

-strajki szkolne – najsłynniejszy w mieście Września w Wielkopolsce – 1901 rok, w Poznańskiem i na Pomorzu w 1906 roku.